เฟิร์น (Fern)

เฟิร์น (FERN)

เฟิร์น ในโรงเพาะของ Secret Space

  • เฟิร์นสไบนาง
  • เฟิร์นชายผ้าสีดา
  • เฟิร์นไก่แจ้
  • เฟิร์นฟิจิ
  • เฟิร์นแกรนเด
  • เฟิร์นคอบบร้าจักรพรรดิ์
  • เฟิร์นคอบบร้า
  • สมอลเฟิร์น

 

IMG_0048_800

เฟิร์นสไบนาง

IMG_0058_800

เฟิร์นชายผ้าสีดา

IMG_0059_800

เฟิร์นไก่แจ้

IMG_0067_800

เฟิร์นฟิจิ

IMG_0091_800

เฟิร์นแกรนเด

IMG_0093_800

เฟิร์นคอบบร้าจักรพรรดิ์

IMG_0094_800

เฟิร์นคอบบร้า

IMG_9709

สมอลเฟิร์น

 


 

โรงเพาะของ Secret Space


 


เฟิร์น

 เฟิร์นชนิดต่าง ๆ มีถิ่นอาศัยที่หลากหลาย เช่น อาศัยบนภูเขาสูง, พื้นที่ชุ่มชื้น, พื้นที่เปิดโล่ง, ในน้ำ, บนหินในทะเลทรายที่แห้งแล้ง, บนรอยแตกบนหิน, พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีสภาพเป็นกรด เช่น บึง และ หนองน้ำ, หรือ บนต้นไม้เขตร้อน เป็นต้น

วัฎจักรชีวิตของเฟิร์น

เฟิร์นที่พบเห็นทั่วไปเป็นสปอโรไฟต์ (sporophyte) มีโครงสร้างประกอบด้วยราก ต้น และใบ สปอโรไฟต์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ภายในอับสปอร์ โดยทั่วไปอับสปอร์ของเฟิร์นจะเกิดรวมกันเป็นกลุ่มทางด้านล่างของแผ่นใบ เมื่ออับสปอร์แตก สปอร์จะปลิวตามลมไปตกตามที่ต่างๆ เช่น ในน้ำ บนดิน บนก้อนหิน หรือบนเปลือกไม้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สปอร์จะงอกเป็นแกมีโทไฟต์ (gametophyte) ซึ่งอาจจะเป็นแผ่นบางๆ สีเขียวคล้ายรูปหัวใจ หรือมีลักษณะเป็นเส้น แกมีโทไฟต์เป็นช่วงชีวิตของเฟิร์นที่จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างไข่ (egg) และสเปิร์ม (sperm) ภายในอวัยวะสร้างไข่และสเปิร์มตามลำดับ สเปิร์มจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในอวัยวะสร้างไข่ และเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) เป็นไซโกท (zygote) ไซโกทจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ (embryo) และสปอโรไฟต์ หรือต้นเฟิร์นที่พบเห็นกันทั่วไปตามลำดับ

fern cycle

จากการศึกษาเฟิร์นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พบว่า มีเฟิร์นประมาณ ๑๐,๐๐๐ ชนิด ประมาณ ๔๐๐ สกุล ซึ่งในจำนวนนี้ยังไม่รวมเฟิร์นที่ยังไม่ทราบชื่อ และยังมีเฟิร์นชนิดใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบ ในจำนวนนี้ประมาณ ๑๕% จะพบในเขตหนาว (Temperate) เขตอัลไพน์ (Alpine) และเขตทุนดรา (Tundra) ประมาณ ๕% พบตามทุ่งหญ้าในเขตหนาว เขตกึ่งทะเลทราย และเขตทะเลทราย ส่วนที่เหลือประมาณ ๘๐% จะพบ ในเขตร้อนชื้นของโลก

จากการศึกษาเฟิร์นในประเทศไทย พบว่า มีประมาณ ๕๘๘ ชนิด แบ่งออกเป็น ๑๑๖ สกุล และ ๒๙ วงศ์ ซึ่งยังไม่ได้รวมพืชกลุ่มใกล้เคียงกับเฟิร์น ในจำนวนนี้มี ๒๒ ชนิด ที่จัดเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย เฟิร์นที่พบในประเทศไทยพบขึ้นตามสภาพธรรมชาติ ตั้งแต่ริมทะเล จนถึงบริเวณที่เป็นภูเขาสูง ในภาคเหนือของประเทศ จะพบเฟิร์นได้ในป่าธรรมชาติ ทุกแบบ ในประเทศไทย